Page:乾隆西安府志-04.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


年九月元鑿王御史渠始於至大元年成於至正二十年明鑿廣惠渠始於成化元年經理十七年而後有成豈不

以鑿石渠難於鑿土渠鑿山上頑堅之石渠倍難於鑿山𪋤土石相兼之渠歟若於廣惠上游再開渠口須於龍山

後背穿穴而後可以透引河流夫廣惠鑿石一里爲期十七八年况再鑿上游二三里之石洞年限尤難數計而且

開造渠道水不得行修渠一年則一年利廢廢目前之現利以徼倖於將來竊恐班倕不敢任責又興作不可不恤

民力也夫 朝廷念切民依出內庫金錢爲民興利而傍渠利戸亦應助役古者不可詳考元王御史渠尚未成功

巳積十五萬三千餘工明洪武八年起軍夫十萬餘永樂三年起軍民夫二萬九千餘成化元年合五縣夫匠三千

人十二年用匠四百人五縣之民更番供役夫小民可與樂成難於謀始當其徵發繁興不免咨寒怨暑况自谷口

入山懸巖峭壁寄頓無所每夫分領一工身入洞底掇石爬泥且五縣相離或數十里百餘里往返疲勞其苦可知

每歲八月治堰九月畢工截石伐木掘砂懸土入水置囷下臨不測十月引水以嗣來歲入秋始罷又復興役若再

開鑿山石勢必徵調夫匠積以歲年費旣不貲勞亦堪憫又水性不可不辨所宜也向來之渠專用河水目今但資

山泉論滂沛汪洋滿坑滿谷泉自不如河流若淸和滋潤漸漬浸灌泉勢雖弱其利則長古歌云涇水一石其泥數