Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/215

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   督責知府伍文定等同心勦賊牌七月二十五日

   行南昌府清查占奪民產八月十六日

   批江西按察司改恤孫許死事八月二十五日

   行南昌府禮送孫公歸櫬牌八月二十九日

   討叛 勅㫖通行各屬九月𥘉二日

   咨南京兵部議處獻俘船𨾏九月初二日

   行江西三司清查被刼府庫起運錢糧九月𥘉四

   行江西布按二司㸔守寧府庫藏九月十一日

   委按察使伍文定紀驗殘孽九月二十日