Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以純于講學明道者爲正錄曰明其志也以詩賦

及酬應者爲外集曰盡其全也以奏䟽及文移爲

别錄曰究其施也於是先師之言燦然聚矣以守

益與聞緒言之敎也寓簡使序之守益拜手而言

曰知言誠末易㢤昔者孔夫子之在春秋也従

者三千速肖者七十矣而猶有莫我知之嘆嘆夫

以言語求之而眩其眞也夫子旣沒門弟子欲以

𠩄事夫子者事有子夷攷其取于有子亦曰甚矣

其言之似夫子也則下學上逹之功其著且察者