Page:清史紀事本末(六).djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


江東岸地當英法聯軍入北京俄使伊格那業替福出任調停至是和議成俄以爲功迫政府重

訂中俄條約割讓烏蘇里及松阿察二河迤東之地予之今其地爲俄之東海濱省俄人並於綏

芬河口建海參歲軍港其條欵文見前四十六卷北京條約中

穆宗同治三年秋九月中俄塔城條約成中國喪失額爾齊斯河下游一帶地其地爲新疆省

西北沿邊地有齋桑泊在內至光緒九年阿拉克別克河口勘界時悉失之俄收爲悉密巴拉庭

斯克地

八年春三月中俄科布多界約成中國喪失阿爾泰泊一帶地卽科布多西北沿邊地時以勘界

失之今爲俄多木斯克地

德宗光緒八年秋七月中俄伊犂界約成中國喪失伊犁河下流一帶地有巴爾噶什湖及特穆

爾圖泊在內先是新疆回變俄人佔踞伊犁及天山南路平定要約退兵與定和約以霍爾果斯

河以東地交還中國至是建立界碑俄人收伊犁河下游一帶地爲悉密林慶斯克地

十三年冬十月中葡北京條約第一第二欵予葡國澳門澳門土股屬香山縣爲廣東海面門户

明嘉靖中卽爲葡萄牙人佔踞歲輸租課五百兩自道光二十九年以後迄未交納咸豐七年

人來求通商並請立約不許同治元年復請立約由法使哥士耆按照法約酌擬章程恭王奕訢

許之奏入派大臣前赴天津會同三口通商大臣辦理後以爭論澳門設官事並未互換至是因

洋藥稅釐倂徵一案粵督張之洞疏稱非與葡國商辦則澳門之偸漏無從巡緝乃命慶王奕劻

侍郎孫毓汶與葡使羅沙定約五十四款附專約之款竟許割澳門贈予之其第二款文曰一前