Page:清史紀事本末(四).djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


師荆州滿騎皆不習山戰坤悉奏罷之而改調鎮筸苗疆兵又以衝州水陸咽喉而常寧屛蔽衡

郡當衝要祁陽人入衡永捷俓且糧餉後路皆派兵勇防禦餘令堅壁清野檄將弁分路防堵會

有詔以傜皆山居趫捷負險恐蔓延兩粵或盤據山峒致稽搜捕勅諸將誘至山外平野之地聚

而殱之羅思舉因建議以一軍由新田後路潛躡遏其南竄與桂陽北路兵夾攻並扼其西通道

州零陵桂陽小路於是三路傜皆驅偪出山東竄常寧之羊泉鎮又以其地爲入山水口有溪通

舟楫市長數里皆爲傜守今旣偪歸一路且失其翻山長技乃密檄北路兵齊赴又漸移各守隘

兵進偪合圍距羊泉街十餘里會連日大雷雨諸軍乘勢進勦傜悉衆抗拒思舉晝夜督將弁立

泥淖中仰擲火彈火弩延燒民舍數十户斃傜六千傜目趙文鳳乞降佯許之攻益急生擒其妻

妾子女及頭目數百人金龍易服乘閒𨓜爲兵士熊生發所執殺餘黨悉就殱捷聞諸將吏進爵

秩有差方傜衆之未就殱也帝命户部尙書禧恩盛京將軍瑚松額來視師未至軍諸將以禧恩

宗室爲帝親信重臣議待其至思舉不可曰圍久師怭賊必遁糜帑可惜遂違衆一戰殱之禧恩

至軍怒其不待也盛氣陵之詰金龍死狀虛實甚悉思舉舉其屍及所佩劍印以上乃止 五月

廣東連州傜人趙靑仔糾衆侵入湖南之藍山盧坤等討擒之靑仔聚衆二千餘擾入楚界之麻

崗地方聲言爲趙金龍復仇坤率提督余步雲總兵曾勝移師往勦敗之於濠江又敗之於銀江

獲靑仔磔於市餘衆悉就戮 秋七月廣西賀縣傜人盤均華起事廵撫祁項勦平之傜衆大敗

於芳林渡均華𨓜入楚界爲防兵所執寘之法 八月廣東連州八排傜滋事逮李鴻賓入京以

禧恩暫署兩廣總督八排山勢周環毗連三省以山峒爲巢穴周圍小沖七八十處有黃瓜沖者