Page:第一批异形词整理表.pdf/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对

第一批异形词整理表

A

 • 按捺——按纳 ànnà
 • 按语——案语 ànyǔ

B

 • 百废俱兴——百废具兴 bǎifèi-jùxīng
 • 百叶窗——百页窗 bǎiyèchuāng
 • 斑白——班白、颁白 bānbái
 • 斑驳——班驳 bānbó
 • 孢子——胞子 bāozǐ
 • 保镖——保镳 bǎobiāo
 • 保姆——保母、褓姆 bǎomǔ
 • 辈分——辈份 bèifèn
 • 本分——本份 běnfèn
 • 笔画——笔划 bǐhuà
 • 毕恭毕敬——必恭必敬 bìgōng-bìjìng
 • 编者按——编者案 biānzhě’àn
 • 扁豆——萹豆、稨豆、藊豆 biǎndòu
 • 标志——标识 biāozhì
 • 鬓角——鬓脚 bìnjiǎo
 • 秉承——禀承 bǐngchéng
 • 补丁——补靪、补钉 bǔding

C

 • 参与——参预 cānyù
 • 惨淡——惨澹 cǎndàn
 • 差池——差迟 chāchí
 • 掺和——搀和 chānhuo[1]
 • 掺假——搀假 chānjiǎ
 • 掺杂——搀杂 chānzá
 • 铲除——刬除 chǎnchú
 • 徜徉——倘佯 chángyáng
 • 车厢——车箱 chēxiāng
 • 彻底——澈底 chèdǐ
 • 沉思——沈思 chénsī[2]
 • 称心——趁心 chènxīn
 • 成分——成份 chéngfèn
 • 澄澈——澄彻 chéngchè
 • 侈靡——侈糜 chǐmí
 • 筹划——筹画 chóuhuà
 • 筹码——筹马 chóumǎ
 • 踌躇——踌蹰 chóuchú
 • 出谋划策——出谋画策 chūmóu-huàcè
 • 喘吁吁——喘嘘嘘 chuǎnxūxū
 • 瓷器——磁器 cíqì
 • 赐予——赐与 cìyǔ
 • 粗鲁——粗卤 cūlǔ

D

 • 搭档——搭当、搭挡 dādàng
 • 搭讪——搭赸、答讪 dāshàn
 • 答复——答覆 dáfù
 • 戴孝——带孝 dàixiào
 • 担心——耽心 dānxīn
 • 担忧——耽忧 dānyōu
 • 耽搁——担搁 dānge
 • 淡泊——澹泊 dànbó
 • 淡然——澹然 dànrán
 • 倒霉——倒楣 dǎoméi
 • 低回——低徊 dīhuí[3]
 • 凋敝——雕敝、雕弊 diāobì[4]

- 4 -

 1. “掺”“搀”实行分工:“掺”表混合义,“搀”表搀扶义。
 2. “沉”本为“沈”的俗体,后来“沉”字成了通用字,与“沈”并存并用,并形成了许多异形词,如“沉没——沈没|沉思——沈思|深沉——深沈”等。现在“沈”只读 shěn,用于姓氏。地名沈阳的“沈”是“瀋”的简化字。表示“沉没”及其引申义,现在一般写作“沉”,读 chén。
 3. 《普通话异读词审音表》审定“徊”统读 huái。“低回”一词只读 dīhuí,不读 dīhuái。
 4. “凋”“雕”古代通用,1955 年《第一批异体字整理表》曾将“凋”作为“雕”的异体字予以淘汰。1988 年《现代汉语通用字表》确认“凋”为规范字,表示“凋谢”及其引申义。