Page:19-06吕祖全書.pdf/343

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


拘守章句,不究根本,徒執名相,強為分別耳!不知觀喜怒哀樂未發時,氣象與釋道兩門,教參本來面目,豈有異乎?況孔聖為萬世儒宗,至今證位天帝,亦受佛稱!顏曾四配,天宮顯爵,三千弟子,永無落劫,豈非為儒即為佛仙之因!真儒即佛仙之所深契者乎!世有真儒,吾當開陳以接引之。何分儒?何分道?何分釋?」

伭關秘密章第十七

「若有眾生,厭棄塵緣,心慕伭風,志求了脫,欲明長生久視之道,修煉返還之功,必先識得伭關一竅,方有親切直捷工夫,不致誤入旁門。然此一竅,隱於一身,虛無之中,空空洞洞,至伭至妙,非心非腎,非口非鼻。或指泥丸,或指臍內,或指兩腎中間,種種亂道,皆非真也!不遇明師指授,何由得知。丹經云:『饒君聰慧過顏閔,不遇真師莫浪猜!』蓋此一竅,上通乎心,下通乎腎,為真息往來必由之所,故謂伭關,亦謂橐籥。修丹之士,於此伭關之中,撰結聖胎。太上曰:『天地之間,其猶橐籥乎?虛而不屈,動而愈出。』良以此真息之機,宛如爐篝之有橐籥,一機鼓盪,而一身之經絡營衛,百脈九竅,皆由此以為出入迴還,往復上下,周旋一晝夜間,運行周天三百六十五度,氣機無息,運用不窮。或又謂之伭牝。太上曰:『伭牝之門,是為天地根。綿綿若存,用之不勤。』然伭,陽也;牝,陰也。《心印經》云:『出伭入牝。』蓋真氣出入,左旋右轉,運動於中,晝夜不息之謂也。《易》曰:『闢戶之謂乾,闔戶之謂坤,一闔一闢之謂變,往來不窮之謂通。』然是氣息,一呼也,為出為闢,為升為陽,於一呼而接天根,故謂之乾;一吸也為入為翕,為降為陰,於一吸而接地根,故謂之坤。陰陽闔闢,而成變化,莫不由此伭關一竅。微乎!微乎!伭矣!妙