Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 去曰微使君之賜則某滅族矣知州曰推

 官之賜也非我也其人趣詣若水㕔事若

 水閉門拒之曰知州自求得之我何與焉

 其人不得入繞垣而哭傾家貲以飯僧爲

 (⿱艹石)水祈福知州以(⿱艹石)水雪𡨚死者數人欲

 爲之奏論其功(⿱艹石)水固辭曰(⿱艹石)水但求獄

 事正人不𡨚死耳論功非其夲心也且朝

 廷若以此爲(⿱艹石)水功當置録事於何地邪

 知州歎服曰如此尤不可及矣録事詣若

 水叩頭愧謝(⿱艹石)水曰獄情難知偶有過誤