Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 何謝也於是逺近翕然稱之未幾 太宗

 聞之驟加進擢自幕職半𡻕中爲知制誥

 二年中爲樞宻副使

(⿱艹石)水爲學士 太宗禮遇殊厚甞草賜趙

 保忠詔云不斬繼遷存狡兎之三穴潜疑

 光嗣持首䑕之兩端 太宗覽之甚恱謂

 若水曰此四句正道着我意又與趙保吉

 詔有旣除手足之親已失輔車之𫝑其辭

 甚美 太宗御筆批其後云依此詔夲極

 好至今其子延年寳藏之金坡遺事