Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昭憲太后聦明有智度甞與 太祖叅决大

政及疾篤 太祖侍藥餌不離左右 太

后曰汝自知所以得天下乎 太祖曰此

皆 祖考與 太后之餘慶也 太后𥬇

曰不然正由柴氏使㓜兒主天下耳因戒

敕 太祖曰汝萬𡻕後當以次傳之二弟

則并汝之子亦獲安矣 太祖頓首泣曰

敢不如母教 太后因召趙普於榻前爲

約誓書普於紙尾自署名云臣普書藏之

金匱命謹宻宮人掌之及 太宗即位普