Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 之于堂西石長八尺廣四尺列石于其下碑石四十

 八枚案十近刻訛作千廣三十丈魏明帝案近刻訛作文帝又刊典

 論六碑附于其次陸機言太學贊别一碑在講堂西

 下列石龜碑載蔡邕韓説堂谿典等名案近刻訛作高堂谿等名

 太學弟子贊復一碑在外門中今二碑竝無石經東

 有一碑是漢順帝陽嘉元年案元近刻訛作八碑文云建

 武二十七年造太學年積毁壞永建六年九月詔書

 脩太學刻石記年用作工徒十一萬二千人案近刻作字在

 工字陽嘉元年八月作畢案元近刻訛作九碑南面刻頌表