Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鄭之逆旅僕或作僮逆上或无之字伏以小子之文可見於十五章之内

小子之志可見於此書與之進敢不勉與之退敢不從方作退

進退之際實惟閤下裁之

   上考功崔虞部書

    或作上考功宏詞官虞部崔貟外書

愈不肖行能誠無可取行巳頗僻與時俗異態抱愚守迷固

不識仕進之門廼與羣士爭名競得失行人之所甚鄙求人

之所甚利其爲不可雖童昬實知之失一或无行字如執事者不以

是爲念援之幽窮之中推之髙顯之上是知其文之或可而

不知其人之莫可也知其人之或可而不知其時之莫可也

不知其人上方有是字旣以自咎又歎執事者所守異於人人廢耳

任目華實不兼故有所進故有所退以方作巳廢上或有之字不疑當作必〇今按

人字属上句且執事始考文之明日浮囂之徒巳相與稱曰某得