Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  辭爲大傳謂著山林与著城郭无異等語宜爲退之之言其後書吏部侍郎潮州刺史則非也盖退

  之自刑部侍郎貶潮州後移𡊮州召爲囯子𥙊酒迁兵部侍郎乆之始迁吏部而流俗相傳但知爲

  韓吏部尔顛師遺記虽云長慶中立盖并韓書皆囯𥘉重刻故謬爲附益年方又注云今石刻乃元

  祐七年重立又云按公三簡皆邀速常語耳𥘉无崇信佛法之說妄者旁沿别譔荅問等語以肆誣

  謗要當存此簡以觧後丗之惑○今按杭本不知何人所注疑𡊮自書也更以跋尾参之其記欧公

  之語不謬矣而東坡𮦀說乃云韓退之喜大顛如喜澄𮗚文暢意非信佛法也而或者妄撰退之与

  大顛書其詞凡鄙虽退之家奴僕亦无此語仐一士人又於其末妄題云欧陽永叔謂此文非退之

  不能作又誣永叔矣蘇公此語盖但見集注之出於或人而未見跋尾之爲欧公親筆也二公皆号

  一代文宗而其去取不同如此覧者不能无惑然方氏尽載欧語而略不及蘇說其所可見至吕伯

  恭乃於文鑑特著蘇說以備乙覧則其同異之間又益後人之惑矣以余考之所傳王書最後一篇

  实有不成文理処但深味其間語意一二文势抑揚則恐歐𡊮方意誠不爲過但意或是旧本亡逸

  僧徒所記不真致有脫誤欧公特𮗚其大槩故但取其所可取而未暇及其所可疑蘇公乃斍其所

  可疑然亦不能𥙊其爲誤而直斥以爲凡鄙所以其論虽各有以而皆未能无所未尽也(⿱艹石)乃後之