Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


謂偏而不通者矣其可不謂之大賢人者哉方无則字必字謂偏作爲偏矣

作也矣上或无者字嗚呼今之人其慕通逹之爲弊也且古聖人言通

者蓋百行衆藝備於身而行之者也而上或有通字今𢘆人之言通

者蓋百行衆藝闕於身而求合者也是則古之言通者通於

道義今之言通者通於私曲其亦異矣古之仐之下或並有人字將欲齊

之者其不猶矜糞丸而擬質隨珠者乎或无其字或无不字或无之矜二字

令今父兄教其子弟者曰爾當通於行如仲尼雖愚亦亦知

其不能也方无亦字也或作邪非是曰爾尚力一行如古之一賢雖中人

亦希其能矣賢上或無一字豈不由聖可慕而不可齊邪賢可及而

可齊也也方作邪○今按恐上句无邪字下句也字却當作邪今之人行未能及乎賢

而欲齊乎聖者亦見其病矣夫古人之進修或幾乎聖人今

之人行不出乎中人而恥乎力一行爲獨行且曰我通同如

聖人進修或作中人非是我下或有周字同字疑衍彼其欺心邪吾不知矣彼其欺