Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


今公之歸公在䘮車㫖酒旣盈嘉肴在盛嗚呼我公庶享其

誠尚饗

   雷塘禱雨文此篇乃柳子厚文此不當録

   𥙊石君文或作𥙊石濬川文

元和七年歳次壬辰七月二十七日右𥙷闕宋景國子博

士韓愈謹以清酌庶羞之奠敬𥙊于石三學士之靈或无敬字

君學成于身名彰于人知道之可行見人之不幸見人或作知命或作

見命不上或无之字不事顧譲以圖就功如何奄忽永䘮其躬此四字或作以

䘮其良能下或有知㣲有議四字或作不負長巳誰知口有義何害〇今按諸本皆无文理疑不足據曰景與

愈與游爲乆或无曰字景下或无与字愈下有也字為乆作日乆自君之逝相遇輒哀

傍無強親子孩妻姖或作稚方云姖古文SKchar字然義亦不近敢忘分濟念力未

任客葬秦原孤魂誰附奠以送訣悲何可窮尚饗

   𥙊房君文房次卿字蜀客