Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


天下之在位者皆舜之人也而堯隤然聾其聦昏其明愚其

聖人曰徃之所謂堯者果烏乎在哉或曰耄矣曰匿矣又十

餘年其思而問者加少矣至於堯死天下曰乆矣舜之君我

也夫然後能揖譲受終於文祖舜之與禹也亦然禹旁行天

下功繫於人者多而自忘也晚益之自繫猶是也而啓賢聞

於人故不能夫其始繫於人也厚則其忘之也遲不然反是

漢之失德乆矣其不繫而忘也甚矣宦董𡊮陶之賊生人盈

曹宦官董卓𡊮紹𡊮術兄弟及陶謙丕之父曹操字孟德攘禍以立強積三十餘

年天下之主曹氏而巳無漢之思也丕嗣而禪天下得之以

爲晚何以異夫舜禹之事耶然則漢非能自忘也其事自忘

也曹氏非能自繫也其事自繫也公與私仁與強其道不同

其忘而繫者無以異也堯舜之忘不使如漢不能授舜禹舜

禹之繫不使如曹氏不能受之堯舜然而丗徒探其情而𥬇