Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


焉爾小人之謗非所謂謗也其不善彰焉尔然則在下而多

謗者豈盡愚而狡也哉在上而多譽者豈盡仁而智也哉其

謗且譽者豈盡明而善褒貶也哉然而丗之人聞而大惑出

一庸人之口則羣而郵之且置於逺迩莫不以爲信也豈惟

不能褒貶而巳則又蔽於好惡奪於利害吾又何從而得之

耶孔子曰不如郷人之善者好之其不善者惡之善人者之

難見也則而謗君子者爲不少矣其謗孔子者亦爲不少矣

傳之記者叔孫武叔時之𩔰貴者也其不可記者又不少矣

是以在下而必困也及乎遭時得君而處乎人上功利及於

天下天下之人皆歡而載之向之謗之者今從而譽之矣是

以在上而必彰也或曰然則聞謗譽于上者反而求之可乎

曰是惡可惡平無亦徴其所自而巳矣其所自善人也則信

之不善人也則勿信之矣苟吾不能分於善不善也則巳耳