Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


禍無所伏下民百禄惟帝之功以受景福尸蟲誅禍無所廬

下民其蘇惟帝之德萬福來符臣拜稽首敢告于玄都

   斬曲几文

后皇植物楚詞九章后皇嘉樹注后士皇天所貴乎直聖主取焉以建家國

亘爲棟楹齊爲閫閾外隅平端中室謹飾一本作飭度焉以几

各切周礼室中度以几維量之則君子慿之以輔其德末代淫巧不師

古式断兹揉木以限肘腋欹形詭狀曲程詐力制𩔖竒邪

用絶繩墨勾身陋狹危足僻側支不得舒脅不遑息余胡

斯蓄以亂人極追咎厥始惟物之殘禀氣失中遭生不完託

地墝垤墝苦交切垤徒結切反時燠寒欎悶結澀悶一本作閉𤸇蹇艱難𤸇

隆蹇一作塞不可以遂遂虧其端離竒詰屈離竒力尔於綺二切一讀各如本字

恧㠝岏上音櫕下五官切含蝎孕蠧蝎音SKchar木中蟲外邪中乾或因先容以

售其蟠前鄒陽傳蟠本云云以左右先爲之容病夫甘焉制器以安彼風毒敗