Page:Sibu Congkan0850-李覯-直講李先生文集-8-7.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之意皆與人異邪或者天無有心而人妄責之邪人

亦無有主宰而自生自死邪如何如何贈某官諱某

王父也諱某曽王父也妻劉氏有二女其死孟夏其

葬仲冬其𡻕辛卯實皇祐三年銘曰

 古石崇觀今葬其旁死者無知則何𠩄傷若其有

 知則顔魯公記麻姑山謝靈運詩華子岡雲瓌水

 怪夕景晨光尋群仙之轍迹味古人之文章魂兮

 SKchar㢤豈與夫愚鬼同鄊

   進士𫝊君墓銘并序

皇祐五年冬𫝊氏之子野請銘其考曰先父諱垂範