Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


士同三禮出身見守選人張立之能事父母有至孝

之行著聞郷里本州百姓僧道列狀稱薦前後長吏

累次保明安撫臣寮亦曽論奏至今未𫎇朝廷甄擢

其人母年八十無禄以飬銓司近制於選人秖許入

邉逺官立之家居則患禄不逮親欲就逺官則難於

扶侍有至孝之行而進退失所有累薦之羙而襃勸

不及於立之飬親之志所希至少於朝廷獎善之道

所施至多伏望聖慈特下銓司採閱本人行止及前

後論薦迹狀與一本州合入官所貴旌一士之行勸

一郷之人伏以古今致理先於孝子勸賞最勤今孝