Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


雖未有皇嗣而尚有公主之愛上慰聖顔今旣出降

漸踈左右則陛下萬機之暇處深宫之中誰可與語

言誰可承顔色臣愚以謂冝因此時出自聖意於宗

室之中選材賢可喜者録以爲皇子使其出入左右

問安侍膳亦足以慰恱聖情臣考於書史竊見自古

帝王雖曰至尊未甞獨處也其出而居外也不止百

司公見奏事而巳必有儒臣學士講論於閑宴又有

左右侍從顧問語言其入而居内也不止宦官宫妾

在於左右而巳其平居燕寢也則有太子問安侍膳

於朝夕其優游宴樂也多與宗室子弟懽然相接如