Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


臺中寮屬相繼論列方平由此罷去而以宋祁代之

又聞拯亦曽彈奏宋祁過失自其命出臺中寮屬又

交章力言而祁亦因此而罷而拯遂代其任此所謂

蹊田奪牛豈得無過而整冠納履當避可疑者也如

拯材能資望雖别加進用人豈爲嫌一作間言其不可爲

者惟三司使爾非惟自渉嫌疑其於朝廷所損不細

臣請原其本末而言之國家自數十年來士君子務

以恭謹静慎爲賢及其弊也循黙苟且頽一作惰寛

弛習成風俗不以爲非至於百職不修紀綱廢壊時

方無事固未覺其害也一旦黠虜犯邊兵出無功而