Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


敞燕㞐分明夢裏到庭除恩醲故里懸車後錦爛秋

鷹歛翮𥘉細棹觥舡浮酒海暫停銀管合纍珠賞音

千古遺山曲堅意髙歌要夀予既而後夢至一大城

府遇老人邀予入王氏邸肆其主即曰汝非王秋澗

邪予曰然因口占二句云此生難道無餘幸海上人

争識姓名仍詢曰此何䖏曰兹戅州也地在洞庭湖

南七百餘里予曰東坡八詠何在曰石刻去此又三

百里外其老人又推予賤庚曰誰謂中州無人乎未

及問其行藏而窹時二十五年戊子𡻕也

    十一月十二日夜夢

四鼓時夢入一重修大佛閣有鉅蛇長約三丈自閣

壁西北而下僧徒以杖擊之不中僧揮鍤中断為