Page:Sibu Congkan1410-劉因-靜修先生文集-3-3.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


靜修先生文集卷之二十二

 題跋

   書太極圖後

太極圖朱子發謂周子得於穆伯長而胡仁仲因之遂

亦以謂穆特周子學之一師陸子靜因之遂亦以朱録

爲有考而潘誌之不足據也蓋胡氏兄弟於希夷不能

無少譏議是以謂周子爲非止爲种穆之學者陸氏兄

弟以希夷爲老氏之學而欲其當謬加無極之責而有

所顧籍於周子也然其實則穆死於明道元年而周子

時年十四矣是朱氏胡氏陸氏不惟不攷乎潘誌之過

而又不考乎此之過也然始也朱子見潘誌知圖爲周

子所自作而非有所   也於乾道己丑巳序於通

書之後矣後八年記書堂則亦曰不繇師傳黙契道體