Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於句讀之末㫖意㫁絶踵謬而莫悟君設

對問以辨後作者悔而焚其書左氏浮誕

不合經者悉去之續皇極經世書繇元豐

至大三年考家禮為祠堂以奉四世邑

人化之教人也持敬為本解經必毫縷以

析果知之必驗其所行弟子相從者常百

餘人出入閭巷佩矩帶規知其為君之弟

子其於劉先生也未嘗一見之盖䔍信其

書黙求以通焉者也劉亦知君足以傳道

卒不得見焉君深悲之而於學有佀君無