Page:Sibu Congkan1438-虞集-道園學古錄-12-04.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


少超於目前深可慨也見心逺者能無躍然以喜乎推呉興

之法以進於伊洛校官之職業可不謂之逺乎

    題吾子行小篆卷後

古者器物皆有銘三代制作亦有損益丹書所載器亡文存

尤可思者筆書之不可復見也處士吾子行小篆精妙當

代獨歩書此諸銘尚友古人之志盖不止秦唐二李間也

    書古劔銘後

  呉成季父寳古劔文理若碧涵氣純靈不利割不鈍廢

  有藏用之道焉銘曰利固職𧼈丗亟羣慝息鈍乃德

右翰林學士湖廣行中書省參知政事清河元公復𥘉之所

作也公與呉大宗師友善公爲著文甚多皆贍博竒偉及得

此劔極古以爲非高簡則不稱故製文十有二云文成於大

德𥘉元公殁於至治中至順元年八月予與呉大宗師㸔劔