Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/154

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


多有之而最善者君子之道德有乎其身則發諸音而成文

者足以垂丗立教以成天下之務者也上下千百年間人品

不同所遇異時所發異志所感異事極其才之所能其可以

一槩觀之也哉浮圗氏之入中國也不以立言語文字爲宗

於詩乎何有然以其超詣特卓之見撙節隠括以爲辭固有

浩愽宏逹大過於人者則固詩之别出者也而浮圖氏以詩

言者至唐爲盛丗傳寒山子之属音節清古理致深逺士君

子多道之廼(⿱艹石)舎風雲月露花竹山水琴鶴舟笻之外一語

不措者就令可傳亦何足道哉予過呉遇錢塘㑹上人以其

詩数百篇示予盖其平生深得禪恱之味枯槁介特絶不與

丗相嬰凡吾前所云者一未始與之接也而獨得其一緒之

清思終日累月唫哦諷詠於泉石几榻之間其運思苦造言

精矣至其貶駁衆人曽不少貸雖古尊𪧐猶吹求其失而論