Page:Sibu Congkan1507-宋濂-宋學士文集-14-06.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


受具戒已而學律扵明慶杲公習教扵髙麗教公真積力乆

忽拊髀嘆曰毗尼之嚴科文之䌓固吾佛祖方便示人若欲

截㫁衆流一超直入非禪波羅宻曷能致之時廣智禪師咲

𨼆訢公敷揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)大法扵中天笁海内仰之如景星鳯皇師徃造

焉俻陳求道之切廣智斥曰従外入者决非家珎道在自已

奚向人求耶師退凝神獨坐一室乆之未有所入廣智一日

舉百丈野狐語師大悟曰佛法落我手矣只爲分明極翻成

所得遅廣智曰爾見何道理敢爾大言耶師展𩀱手曰不直

一文錢廣智頷之乃命侍香天曆二年巳巳龍翔新建文宗

命廣智爲開山住持師實從之爲掌臧鑰明年庚午廣智如

燕都見文宗扵奎章閣同行者皆股栗不能前師獨神氣恬

然廣智嘆曰真吾家師子兒也及歸適寺新鑄銅鐘成廣智

曰吾聞非福慧兩全者莫先鳴鐘即令師擊之至順二年

未出世牛頭山之祖堂寺師畚剔穢荒爲之起廢使殿閣一