Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


先生信今之傳世者𩓑有以贈我使得置名扵其間俾來世

有聞焉余告之曰文辭固𠯁傳世也然非君子之𠩄得巳也

古之人道德備扵身遭時居位而推之扵天下若臯陶伊傅

𥘉未甞自有𠩄著而𬒳其澤聞其風者相與紀載其言語行

事以傳其次若管仲晏嬰爲一國之政亦未甞著書以傳而

後之能言者反假其名以取信扵世又其次若秦漢以下将

相之獲書扵史氏者或出扵編葦販繒之流或起刀茟介冑

漁鹽之間計其人或目不知書而口不能談豈暇爲後世計

㢤而卒之顯名者其德行功業有𠯁稱也又如班氏𠩄傳循

吏以及近代以循良稱者未必皆自能言亦未必托人爲紀

述而其事愈傳不廢是豈偶𦤺之㢤亦能盡其職而已故仕

無崇卑能盡其職則榮扵當時而傳扵後世今安禮思自𦤺

扵烜赫奚以它人爲㢤極乎材之𠩄能爲充其位之𠩄得爲

則可矣然世之治民者强者酷虐以立威懦者㢮緩以怠事