Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


未能成章亦勉賡以紀名勝九靑不鄙而進余謂可深造於斯事嘗示余

掖中數詩能諳誦其佳句每念時移𫝑謝先友云徂并其遺文銷蝕糞土

悲未嘗去於心也乃今得扣玉叔之𡸅袠而卒業焉竊幸典刑之未淪希

大雅之復作其不在斯人歟其不在斯文歟何能無一言以弁諸簡首因

爲推本其所自來有得於天之成就者如此欲使世之習讀者知統繫在

斯相與珍重而䖍奉之也是爲序

   田髴淵詩序

余初識孝廉田子髴淵於京師時南士之從計者甚衆田子才辨器議有

以絶出於流輩讀書穿穴經傳落筆爲詩歌古文衮衮不能自休與人交

好傾身爲之盡窮達盛衰誓不得而移也試南宮旣不第有勸之歸者田

子日居鄉里抑鬱無所得姑留邸中一交天下長者於是宛平王公柏鄉

魏公合肥襲公眞定梁公以大臣折節好士名天下田子與之游用詩文

學藝相切劘一時三四公之門無出田子右者 天子拔才俊結筆札於

中書由布衣諸生爲超授人皆曰田子宜在選中禮部依故典䇿名者再

用詔書舉行者一主者思收知名士以重格今從闈牘揣摩捫索以庶幾