Page:Sibu Congkan1848-錢大昕-濳研堂文集-16-11.djvu/186

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


異昆弟旣而各有視學之 命予往嶺南晴軒往𨵿西

宦迹邈隔音問遂踈予奉諱歸里遂不復出晴軒任滿

還 朝未幾捐館傷其無子聞以弟兵部長子爲後亦

未得謀面也乾隆庚戌子以祝 嘏抵都門文恭公時

爲首揆親訪予寓邸談諧如平時以予之鈍劣踈嬾尚

在元老記憶之中古道良可感已及文恭公薨予適以

病躄未與執紼私心恒以爲歉今又聞君之訃孤子峻

踵門求銘俛仰交情轉瞬四世老成久逝蘭蕙俄摧而

予亦頽然將老昔人云旣痛逝者行自念也悲夫銘曰

相門世嫡而官以八品止膂力方剛而算不盈四紀生