Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


衣刃傷節婦指及肘創甚亦不醫而竟無恙論者以爲孝徵神

或相之云道光九年節母沒實年九十有六二十三年節婦沒

實八十有三其前五年歲在己亥均 旌表節孝如例

前史官曾國藩曰節婦之孫女子四人次二者歸於我外舅福

田先生篤行君子也數爲余誦述兩世事狀余昔官禮部見各

行省題旌婦女凡烈婦殉夫者別具一疏 高宗皇帝常下

詔非之不予旌表以爲行不貴苟難也然末俗士論往往以矯

激卓絕之行爲難觀歐陽姑婦之節亦似庸行無殊絕者而純

孝兢兢事姑至六十年五十年之久而不渝天下之至難孰踰

是哉