Page:Sibu Congkan1926-徐陵-玉臺新詠集-3-3.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


悲落桐落桐早霜露燕至葉未抽鴻來波已素本

出龍門山長枝仰刺天上峯百丈絶下趾萬尋懸

幽根已盤結孤株復爲絶初不照光景終年負

雪自顧無羽儀不願生曲池芬芳本自乏華實無

可施匠者時留盻王孫少見之分取生孤卉徒置

北堂垂宿莖抽晚榦祈葉生故枝枝雖遼遠新葉

頗離離春風一朝至榮啓坐如斯自惟良菲薄君

思徒照灼顧已非嘉樹宜用慿阿閣願作清廟琴

爲舞雙玄鶴薛荔可爲裳文杏可爲梁勿言草木

賤徒照君朱光朱光不徙照爲君含噭眺隂阿綠