Page:Sibu Congkan Sanbian010-孔穎達-禮記正義-3-2.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


襄三年左傳云祁奚請老致仕晉侯問嗣焉稱解狐其讎也將立之

而卒又問焉對曰午也可稱其讎不爲諂立其子不爲比但審知其

賢故不辟也 程功積事推賢而進達之舊至此絶句皇氏以達

之連下爲句言儒者欲舉人之時必程效其功積累其事知其事堪

可乃推而進達之不妄舉人也 不望其報者言雖進達賢人於

君不求望其報也 君得其志苟利國家不求富貴者君得其志

者謂君任此儒者輔助其君使君得其志意所欲皆成此儒者推賢

達士無所求爲唯苟在利益國家不於身上自求富貴也 其舉

賢援能有如此者言儒者進逹引能有如此在上諸事也 儒有

聞善至此者 此明儒者舉任同𩔖之屬前經舉賢援能謂䟽

逺者此經任舉謂親近者也 爵位相先也者相先謂相讓言儒

者見爵位之事必先相推讓於朋友也 患難相死也儒者有患

難相爲致死也 乆相待也者謂朋友乆在下位不升已則待之

而乃進也 逺相致也者謂已得明君而仕朋友在小國不同得

志則相招致共仕明君也 其任舉有如此者謂朋友更相委