Page:Sibu Congkan Sanbian010-孔穎達-禮記正義-3-2.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


禮記正義卷第六十三

   唐國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔 穎達  等奉

   勑撰

子日至唯終  正義曰此一節明在下羣臣無問大小皆須恭敬

謹愼又君無以小臣而謀大事也  大臣不親百姓不寧則忠敬

不足富貴巳過也者沈氏云謂大臣離二不與上相親政敎煩苛故

百姓不寧若其如此臣不忠於君君不敬於臣是忠敬不足所以致

然也由君與臣富貴己過極也  大臣不治而邇臣比矣者大臣

不肯爲君理治職事由邇近之臣與上相親比故也  邇臣不可

不愼也是民之道也者邇近也言親近之臣不可不愼擇其人道謂

道路言邇臣是民之道路邇臣好則人從之好邇臣惡則人從之惡

也  君母以小謀大者言君無得與小臣而謀大臣之事也

母以逺言近者無得以逺臣共言近臣之事也  母以内圖外者

無得以内臣共圖謀外臣之事所以然者小大之臣意殊逺近之臣

不同恐各爲朋黨彼此交爭轉相陷害故不圖謀也則大臣不