Page:Sibu Congkan Sanbian010-孔穎達-禮記正義-3-2.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲之立中人之制以爲年月限節 壹使足以成文理者壹謂齊

同言君子小人皆齊同使足以成文章義理  則釋之矣者釋猶

除去旣成義理則除去其服所以成三年文理者以三年一閏天道

小成又子生三年然後免於父母之懷故服以三年成文章義理

然則至之也 正義曰上節旣稱爲父母三年何故有父母止有

期者此一節釋爲期之義然則何以至期也者言爲父母本應三年

何故爲人後者爲本生父母及父在爲母而止於期  曰至親以

期斷者記者釋之爲至親本以期斷故雖爲他後及父在爲母但一

期也  是何也者記者又起問云有何義故以期矣 四時則

巳變矣者荅期斷之義也言期是一年之周匝而天氣換矣前時巳

畢今時又來是變改矣其在天地之中者莫不更始焉者言天地之

中動植之物無不於前事之終更爲今事之始也  以是象之也

者聖人以是之故以人事法象天地故期年也  注言三至母也

正義曰鄭意以三年之喪何以有降至於期者故云爲人後者爲本

之父母及父在爲母朝屈應降至九月十月何以必至