Page:Sibu Congkan Sanbian010-孔穎達-禮記正義-3-2.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


云席上之故鄭不也  力行以待取言已脩身勵力

行之擬待進取榮位也  其自立有如此者謂自脩立已身有如

此行在上之諸事也  儒有衣冠中者此明儒者容貌之事儒有

衣冠中者中間言儒者所服衣冠在尋常人之中間不嚴勵自異也

動作愼者謂舉動興作恒謹愼也  其大讓如慢謂有人以大物與

已已之讓此大物之時辭貌寛緩如慠慢然 小讓如僞者言讓

其小物如似詐僞亦謂寛緩不急切也言儒不以利動也  大則

如威者言有大事之時形貌則如似有所畏懼也  小則如愧者

言行小事之時則如似有所慙愧如威如愧皆謂重愼自貶損

粥粥若無能也者粥粥是柔弱專愚之貌言形貌粥粥然如無所能

也  注中中至所畏 正義曰中中間者言儒者衣冠在常人

中間則孔子逢掖之衣是也云如慢如僞言之不愊怚也者愊怚謂

急促之意言語之時不愊怚切急如似慢然如似僞然𢈔氏云讓大

物不受拒於人如似慠慢讓小物之時初讓後受如似僞然與注意

不合非鄭旨也  儒有居處齊難者此明儒行先以善道豫防備