Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 一名悮載

   張孝忠妻入朝迎公主事可疑

蔣乂傳云張孝忠子茂宗尚義章公主母亡遺

占丐成禮帝念孝忠功卽日召爲左衛將軍許

主下降又上䟽以爲墨縗禮本緣金革未有奪

䘮尚主者繆盭典禮違人情不可爲法帝令中

使者諭茂宗之母之請乂意殊堅帝曰卿所言

古禮也今俗借吉而婚不爲少對曰俚室窮人

子旁無至親乃有借吉以嫁不聞男冐凶而娶