Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其言促行前詔然心嘉乂有守

 今案張孝忠傳云貞元二年河北蝗明年檢

 校司空詔其子茂宗尚義章公主孝忠遣妻

 入朝執親迎禮賞賚甚厚然則旣云孝忠遣

 妻入朝則是茂宗之母尚在安得復有在䘮

 之說歟且又云茂宗母亡遺占丐成禮則是

 入朝者孝忠之後妻而茂宗之後母乎且觀

 傳之所叙似孝忠之妻將亡而有遺言丐速

 成禮故德宗從之則其人之亡固未久也而