Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   張廷珪傳

張廷珪傳彫𡚁字

 今案當作凋字而新書内二字通用之如是

 頗多難以具載今因此發之它不復云見前史中

 亦頗通用然考其訓釋自各不同似難以通用故不敢不辨也

   杜佑傳

杜佑傳云信安郡王漪表爲靈州别駕

 今案信安郡王名禕漪禕雖同音而義訓不

 同不可通用也