Page:Sibu Congkan Sanbian113-查繼佐-罪惟錄-60-46.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  吳山

吳山江西髙安人嘉靖十四年及第第三人歴官禮部尚

書時SKchar嵩用事山與同郷無所附和山常産女嵩子丗蕃

欲與求婚為酒託大學士李本介之酒未行方奕本以手

掩局曰SKchar長公之酒公知何為山曰不知也本以情告山

曰某老人安從産女丗蕃聞之不悦上意欲用山内閣下

諭嵩山子請曰上意如此大人亦湏赴SKchar一揖志感山叱

之曰豈揖淂大學士乎嵩竟阻山不果行三十九年郭希

諺䟽請景王之國上下禮部具儀注以塞其意嵩知上故

未有意出景王使人風山姑緩之可以悦上山曰三王居