Page:Sibu Congkan Sanbian175-顧炎武-天下郡國利病書-50-43.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 前嘉靖十九年黎叛後軍䧟没請兵討之明年大渡師徒十二月直破

 其巢崖州諸峒無䖏不至未嘗不大㨗也但班師太早漏綱数多誠有

 如前奏各官所言者當時識者見賊巢徳霞平荷可耕可守擬建州縣

 招集新民以絶異日之患然一時失議遂濔毁成故黎賊一聞兵出相

 率歸巢兵散於前賊聚於後謂官軍䏻捷而不䏻守故也𣣔其不為今

 日𠕂舉之害其可淂乎此以知其不經畧之害也故臣不患成功之不

 早惟患圖揆之未周不患克㨗之無日惟患經畧之無術何也蜋臂徒

 張其扶有限蟻封雖宻其險可夷徒以激於有司殺人無數遂以肆行

 無忌爾今文武之臣戮力同心一旦大軍臨之𫝑如破竹但願先事要

 在圖揆後事要在經畧𭰹以前車為戒始不貽後日之悔也何謂揆圖

 三事崖𥠖地方大勢南出崖州西岀感恩西北出昌化北抵凡陽黎歧

 東通𭅺温嶺脚二峒然二峒實萬州陵水之衝地形外險内實坦夷賊