Page:Sibu Congkan Sanbian212-洪適-隸釋-8-7.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    元節碑

右元節碑文字磨减不見其氏族其可見者𦂯數十

字爾云君諱立字元節其先出自伊尹其餘不復成

文其銘云於穆從事疑其姓伊而為從事也碑無年

月而知為漢人者以其𨽻体與他漢碑同爾治平元

年五月二日書

    竹邑侯相張壽碑

右竹邑侯相張壽碑云君諱壽字仲吾其先晉大夫

張老盛徳之裔孝友恭懿明允䔍信博物多識略渉