Page:Sibu Congkan Sanbian231-張邦基-墨荘漫錄-3-1.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


墨荘漫録卷第二

蔡絛約之西清詩話云人之好惡固自不同杜

子羙在蜀作悶詩乃云捲簾惟白水𨼆几亦青

(⿱艹石)使予居此應從王逸少語吾當卒以樂死

豈復更有悶乎予以謂此時約之未契此語耳

人方憂愁亡𦕅雖清歌妙舞满前無適而非悶

子美居西川一飯未嘗忘君其憂在王室而又

生理不具與死為隣其悶甚矣故對青山青山

悶對白水白水悶平時可愛樂之物皆寓之為