Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  者冀生男以存夫嗣耳今已矣一號而絶同縣李采妻柴氏夫亡守節有豪家謀於其父欲娶之氏

  即縊王衮妻何氏清苑人夫早亡遺孤二應𨕖應遴氏守節撫養成立後俱貴顯

  氏年至百歲子孫五世同堂凡百有餘人范良鼒女滿城人早失恃寄養於姑母字易州

  田倉未娶而倉病亡女聞痛悼請往成服姑母弗許乃賦詩自矢飲鴆而死竟與倉合葬

  妻郭氏滿城人夫死家貧鬻衣以殮勢家欲强娶之氏翦髪毁面夜仰藥死同縣李國瑜妻

  趙氏事姑至孝夫亡慟𡘜欲殉姑曰爾無子盍俟立嗣後成爾志乃斷髪納夫棺以殮居六年嗣未

  定家益落母勸再通氏徉應之至夜扃户自經劉蕙妻李氏唐縣人夫亡投繯以殉之

  康熙年閒 旌尹公弼妻李氏博野人夫亡守節事姑盡孝課子㑹一口授經書成

  進士洊厯顯官動止必稟母敢康熙五十九年乾隆八年會一陳請終養  上聞其賢

   御製詩章扁聯  賜之同縣鄭景涑妻呉氏夫亡殉節亦康𤋮年閒 旌李煥元