Page:Sibu Congkan Xubian213-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-115.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  置後以銅鉛滋弊併入永平監兼濟倉在鉛山縣天王寺之左宋直文華閣趙不逷所立以

  榖賤時糴至穀貴時損價以糶始淳熙十五年米百斛嵗増至千斛鄉人徳之周瑜宅

  饒縣治後名勝志今半為天安寺基半為上饒學基陸羽宅在上饒縣東五里唐孟郊有題

  陸鴻漸上饒新開山舍詩隱士石室在弋陽縣南寰宇記在弋陽縣南六十里鄱陽記云

  有隱士張氐琢石為室形如囷時郡守鄢陵庾翼欲表薦之隱而不見故號隱士石室江山

  勝覽樓在貴溪縣龍虎山望火樓在貴溪縣仙源鄉縣志明洪武間嵗饑邑人夏

  原友發粟以賑鄉人待以舉火者數百家原友復登高四望見屋無炊煙即囊粟往賑之明年𡻕豐

  競償以粟原友不受因即其登望處建樓名曰望火霞落園在鉛山縣北三里名勝志宋紹

  興中閩寇亂丞相李綱將兵萬五千人駐於霞落即此今俗呼其地為相公府面山堂

  治内方輿勝覽在州宅晁補之詩誰榜鈴齋作面山晦明終日捲(⿱𥫗亷)溪山堂在上饒縣