Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  七十里西南至新都縣界二十五里東北至中江縣界七十里西北至漢州界二十里漢為新都牛

  鞞二縣地唐初為雒新都二縣地咸亨二年分置金臺縣屬益州垂拱二年屬漢州五代晉天福初

  改曰漢城後復故宋乾徳五年置懷安軍以縣屬之元初升軍為懷州至元二十年省州入縣屬成

  都路明初屬成都府洪武初省入新都十三年復置 本朝因之新都縣在府北五十里

  東西距三十里南北距四十五里東至金堂縣界十五里西至新繁縣界十五里南至成都縣界十

  五里北至漢州界三十里東南 至金堂縣界二十里西南至成都縣界十里東北 至漢州界二十里

  西北至新繁縣界二十 五里漢置新都縣屬廣漢郡後漢因之晉泰始二 年屬新都郡太康六年

  屬廣漢郡宋齊因之梁移始康郡來治西魏郡 廢開皇十八年改曰興樂大業初省入成都唐 武

  德二年復置屬成都府五代及宋因之元屬成都路明屬成都府 本朝因之郫縣在府西四

  十五里東西距四十五里南北距三十里東至成都縣界二十五里西至崇寕縣界二十里南至温