Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  根猶存伐之積載斧跡若新水東南流注於洭元和志連山縣有滑水今為黄連水輿地紀勝有同

  官水源自連山縣界山溪合為一江至州南津廣州府志洞管水源出黄連山東流至陽山縣同官

  峽入湟按洞管即同官也上吉水在廳南長徑水分流也西流合梁峒水又西徑故縣合駝

  村水至黄南出賀州入大安江廣州府志梁峒水在梁山縣東南十九里又南六里曰横水又駝村

  水在縣南二十二里西北達故縣神渡橋入上吉水春水在廳西北輿地紀勝在縣北三十七

  里源出岡山流過春峒里因名南流六十九里合上吉水入賀州桂嶺縣界大龍水

  北十六里舊志大龍水小龍水皆在廳西九十里源自湖廣江華縣合青梅二水至廳北為韶陂水

  又東南經長逕合上吉水冷石瀧在廳北輿地紀勝在連山縣北六十里出冷石

 ︹古蹟︺連山故城在廳西北九域志在連州西一百六十里舊志舊縣治在縣西北鍾山下

  洪武二十六年猺賊唐宗祥作亂縣治荒廢永樂元年改置縣於程山下在今廳西一百二十里