Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  數十里為東南屏障烏嶺在臨桂縣東二十里極高峻有石磴數千級盤回而上其頂有泉

  銅岡嶺在臨桂縣東四十里高數百丈綿亘數十里百丈嶺在縣東五十里險難登亦名雲

  伏嶺又有驛嶺亦在縣東五十里路通陽朔平樂東嶺在興安縣東十五里地名錦水有二

  峯如卓筆又永福縣東二里亦有東嶺形如屏障下有甘泉越城嶺在興安縣北三里水

  經注湘灕之間陸地廣百餘步謂之始安嶠即越城嶠也郡縣志越城嶠在全義縣北三里即五嶺

  之最西嶺也寰宇記越城嶺一名始安嶺在興安縣北三里舊志其地臨湘灕二水之源亦名臨源

  嶺唐時以在全義縣又謂之全義嶺唐尤化二年靜海帥劉士政以焉殷悉定嶺北地遣將戴可蟠

  屯全義嶺備之即此東岡嶺在永寕州東二十里東江出此又總甫嶺在州東南接永福縣

  三隘嶺在永寕州北二十里崎嶇險仄嶺凡三亦曰三阨嶺中道一線左逼高岡右臨

  深澗又名落馬嶺明萬厯中郭宗磐鑿為坦道建館於其上觀風嶺在義寕縣東北一里