Page:Sibu Congkan Xubian271-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-173.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   居體妻覃氏永寕人夫亡守節同州劉士崑妻傳氏彭三傑妻蔣氏黄士安妻余氏陳

   詩妻伍氏戴文傑妻李氏均乾隆年間 旌林之揖妻劉氏永福人夫死有土豪

   將奪娶之氏聞持刀欲自殺家人𧼈救乃得免胡錫嘏女永福人字李氏未嫁守貞同縣

   節婦徐應嵩妻毛氏梁環妻林氏駱神法妻丁氏唐友蕙妻陳氏均乾隆年間 旌林鍾嵋

   妻莫氏義寕人夫死葬甫畢沐浴衣麻自經 按舊志載張義妻李氏山西人乾隆五年

   義戍義寕未幾義没以遺金貯縣庫且日家有子賡皃皃㓜道逺不能來夫死妾事畢矣投江死有

   司題 旌鄧章纓妻曹氏全州人夫亡撫子愈良篤學成名嗣愈良亦卒妻易氏生

   子娯侍老姑出入相隨苦節終身乾隆二十年旌同州劉士謨妻伍氏馬宏則妻唐氏鄧丙相妻

   唐氏蕭克榮妻李氏鄧疏菼妻何氏秦居禄妻張氏鄧成纓妻文氏黄廣演妻鄧氏蔣𣏌妻曹氏蔣

   上梧妻謝氏蔣上桐妻唐氏曹増燦妻蔣氏唐仲金妻秦氏唐一鵠妻劉氏文禄模妻蔣氏陳廣時